Výroční zasedání Zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje

Dne 13. listopadu 2021 se konalo v Hostěradicích (okres Znojmo) Krajské zasedání Zasloužilých hasičů. Tohoto zasedání se zúčastnilo 19 zasloužilých hasičů a funkcionářů z našeho okresu. Zasedání byli přítomni také pozvaní hosté.

Na programu jednání byly zprávy jednotlivých aktivů okresních sdružení, které přednesli jejich vedoucí. Bratr Rudolf Souček jako vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů JM kraje nás seznámil z plánem práce na rok 2022. Velkou pozornost ve své zprávě věnoval problematice s udělováním titulu Zasloužilý hasič v covidové době. Samostatným bodem jeho vystoupení bylo financování výročních zasedání jihomoravských ZH. Finanční prostředky z krajského sdružení a sponzorů plně nepokryjí náklady na tato výroční zasedání. Vyzval proto jednotlivé OSH, aby se touto problematikou zabývaly. Zmínil se také o ozdravném pobytu ZH JMK na ústřední hasičské škole v Janských Koupelích.

Dalším bodem bylo předání medaile hejtmana JMK “Za přínos v požární ochraně”. Tyto medaile předal náměstek hejtmana. Mezi oceněnými byli i zasloužilí hasiči našeho okresu. Bronzová medaile byla udělena bratru Josefu Chlupovi z SDH Horní Bojanovice a Jaromíru Richtrovi z SDH Velké Němčice. Stříbrná medaile pak byla udělena bratru Matěji Machačovi z SDH Horní Bojanovice.

V diskusních příspěvcích přednesli hosté své zdravice, vyjádřili podporu, uznání a poděkování za práci všem zasloužilým hasičům.

Po obědě následovala komentovaná prohlídka Slovanské epopeje Alfonse Muchy na zámku v Moravském Krumlově. Byla to krásná tečka za tímto zasedáním.

Závěrem bych chtěl poděkovat SDH Kobylí a SDH Lanžhot za dopravu zasloužilých hasičů na toto zasedání.

br. Vlastimil Čermák
vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů Břeclav

Titul Zasloužilý hasič

Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 byl v Centru hasičského hnutí na zámku Přibyslav udělen titul Zasloužilý hasič bratru Jaroslavu Barvíkovi z SDH Kobylí a Stanislavu Láníčkovi z SDH Tvrdonice.

Tato ocenění převzali z rukou vedoucího aktivu ZH SH ČMS, bratra Josefa Netíka. Po slavnostním ceremoniálu proběhlo focení, krátká debata a slavnostní tříchodový oběd.

Oceněným blahopřejeme.

VV OSH Břeclav a za aktiv ZH Břeclav Vlastimil Čermák

Ozdravný pobyt Zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje 2021

Zasloužilí hasiči Jihomoravského kraje se ve dnech 23.–29. 8. 2021 setkali na ozdravném pobytu v ÚHŠ Jánské Koupele. Sešlo se zde 41 zasloužilých hasičů a jejich rodinných příslušníků. Z našeho okresu se ozdravného pobytu zúčastnilo 13 členů.

V pondělí 23. 8. po obědě všechny přítomné přivítal vedoucí Aktivu Zasloužilých hasičů JM kraje, br. Rudolf Souček, který upřesnil průběh a plánované akce ozdravného pobytu.

Bohatý program obsahoval dvě soutěžní odpoledne, návštěvu zámku v Hradci nad Moravicí, kulturní večer s živou muzikou a rozlučkové opékání párků na počest oslavenců životního jubilea. Večery doprovázely společná posezení se vzpomínkami a zpěvem moravských písniček. Nechyběla ani ochutnávka dobrých a kvalitních vín. Velké poděkování patří sponzorům, kteří pomohli nemalou měrou ke zdárnému průběhu pobytu.

Jsou to Ing. Pavel Kárník – vinař, Bc. Zdeňka Jandová – starostka KSH JMK, MUDr. Milan Špaček – exsenátor, Jan Grois, MBA – místostarosta města Znojma, KSH JMK, kolektiv ÚHŠ Jánské Koupele.

br. Vlastimil Čermák
vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů Břeclav

Výroční setkání aktivu zasloužilých hasičů a funkcionářů okresu Břeclav

Výroční setkání aktivu zasloužilých hasičů a funkcionářů okresu Břeclav se uskutečnilo dne 3. července 2021 v kulturním domě v Perné.

Aktivu se zúčastnilo 16 zasloužilých hasičů, 1 zasloužilý funkcionář a 4 hosté. Byla zhodnocena dosavadní činnost aktivu za rok 2020 a také za uplynulé volební období 2015–2020.

Dalším bodem programu byl návrh a schválení plánu práce aktivu. Na návrh bratra Matěje Machače, který rezignoval na funkci vedoucího aktivu zasloužilých hasičů okresu Břeclav, byl zvolen novým vedoucím aktivu bratr Vlastimil Čermák z SDH Perná.

Vystoupení krajského vedoucího aktivu zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje bratra Rudolfa Součka se neslo v duchu chvály na vedení aktivu bratrem Machačem a poděkování za jeho dosavadní činnost. Také nás seznámil s problematikou a těžkostmi při schvalování a udělování titulu zasloužilý hasič v rámci ústředí SH ČMS. Dále nás seznámil s přípravou ozdravného pobytu zasloužilých hasičů a funkcionářů Jihomoravského kraje v ústřední hasičské škole Jánské Koupele, který by se měl uskutečnit od 23. do 28. srpna 2021.

V diskusi také vystoupil starosta obce Perná pan Karel Studénka a přivítal zasloužilé hasiče v malebné vísce pod Pálavou. V jeho řeči zdůraznil nelehký úděl dobrovolných hasičů a poděkoval všem hasičům za jejich obětavou práci při pomoci občanům v nouzi. Po diskusi proběhlo malé občerstvení a rozběhla se volná zábava.

Činost OA zasloužilých hasičů koncem roku 2019

9. listopadu bylo krajským aktivem Jm. kraje svoláno slavnostmí zasedání do okresu Hodonín, do obce Hovorany. Z našeho okresu byla delegace v počtu 11 zasloužilých hasičů, starostka OSH Leona Žárská. Dopravu zajišťovala hasičská auta SDH Novosedly a SDH Velké Pavlovice. Raritou bylo, že se snámi , v plné síle zúčastnil nejstarší zasloužilý hasič republiky, bratr Jan Matuška SDH Šitbořice, který se ten den dožíval 101 let a 9 dní. Po přednesení zpráv o práci aktivů jednotlivých okresů, celkovou práci kraje, hodnotil vedoucí KA bratr Ruda Souček. Musíme se pochválit, že náš okres patří mezi nejlepší. Důležitost aktivu podtrhl účastí zástupcem hejtmana Jm. kraje, Bývalý hejtman JUDr Michal Hašek, ředitel HZS Jm.kraje plukovník Ing. Jiří Pelikán, starostka KSH Jm. kraje sestra Jandová a další hosté. Po diskuzi a obědě, vystoupili s kulturním programem mladí hovorané a mládežnická cimbálová muzika.

7. prosince se uskutečnilo výroční zsedání okresníhu aktivu ZH a ZF ve školící místnosti SDH Kobylí. Účast byla velmi dobrá, 12 zasloužilých hasičů, 4 zasloužilí funkcionáři. Pozvání přijali: vedoucí KA ZH bratr Ruda Souček s manželkou, srarostka OSH sestra Leona Žárská. O náš pobyt a očerstvení se starali manželé Švecovi z SDH Kobylí. Dopravu hasičskými vozidly zajišťovalo SDH Šitbořice, SDH Drnholec a SDH Horní Bojanovice. Po přednesení zprávy o práci aktivu za uplynulé období, vedoucím aktivu bratrem Machačem, dále byl přijat plán práce na rok 2020. Z diskuze vnikly návrhy, které budou předány VV OSH. Práci OA hodnotil bratr Souček i starostka OSH sestra Žárská. oba se vyslovili k práci aktivu velmi kladně. Po podání občerstvení a ochutnávce kobylských vín probíhala beseda do večerních hodin. Je třeba poděkovat SDH Kobylí za umožnění setkání v jejich hasičské zbrojnici a manželům Švecovým za starost o nás.

Protože se přiblížil nový rok 2020, přeji všem hasičům i lidem dobré vůle do nového roku pevné zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v práci i rodinném životě.