První „ženský“ titul Zasloužilý hasič

Ve středu 4. května 2022 si paní Andělka Manišová z SDH Perná převzala z rukou starostky SH ČMS Ing. Moniky Němečkové nejvyšší ocenění dobrovolných hasičů – titul Zasloužilý hasič. Paní Manišová se tak stala vůbec první hasičkou z okresu Břeclav, která takové ocenění obdržela.

Slavnostního předání se zúčastnil starosta OSH Břeclav Jaromír Mikuška, vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů Vlastimil Čermák a manžel Alois Maniš. Udělením ocenění sestře Manišové se stali manželé Manišovi prvním manželským párem zasloužilých hasičů okresu Břeclav. Gratulujeme.

Vlastimil Čermák – vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů

Jarní zasedání Aktivu zasloužilých hasičů při OSH Břeclav

2. dubna 2022 se v Kobylí uskutečnilo zasedání Aktivu zasloužilých hasičů.

Zahájení bylo v 15 hodin na hasičské zbrojnici. Úvodní slovo měl vedoucí aktivu bratr Vlastimil Čermák, přivítal přítomné zasloužilé hasiče a funkcionáře, zvláště přivítal nové zasloužilé hasiče Stanislava Láníčka, Jaroslava Barvíka a také přítomné hosty, starostu OSH Břeclav Ing. Jaromíra Mikušku, za SDH Kobylí starostu Ing. Antonína Kováříka a Stanislava Ševce. Omluveni byli za hosty vedoucí Aktivu ZH JM Kraje bratr Rudolf Souček. Dále byli omluveni z našich řad Vojtěch Škrobáček, Michal Jarec, Jiří Doležal a Jaroslav Richter. Aktivu se tedy zúčastnilo 13 ZH a 4 ZF.

Na programu byla zpráva o činnosti aktivu za uplynulé období, schválení plánu práce a návrh rozpočtu na tento rok. Následovala krátká zpráva o činnosti OSH Břeclav, kterou přednesl starosta bratr Jaromír Mikuška. Důležitým bodem byl návrh a zvolení zástupce vedoucího aktivu. Byli navrženi dva kandidáti bratr Jindřich Krejčiřík a bratr Matěj Machač, kterého aktiv zvolil zástupcem vedoucího aktivu.

V bodě ,,Ozdravný pobyt 2022“ byli přítomní seznámeni s plánovaným termínem a možností přihlášení na tento pobyt. V diskuzi přednesli zdravice hosté. Následovala komentovaná prohlídka hasičské zbrojnice. Pak probíhala volná beseda s ochutnáváním vína a bohatým občerstvením. Je třeba poděkovat do Horních Bojanovic, Drnholce a SDH Bulhar za zabezpečení dopravy ZH a ZF. Podle vyjádření zúčastněných se ve spokojenosti rozjížděli do svých domovů ve večerních hodinách.

Za vedení aktivu Vlastimil Čermák

Výroční zasedání Zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje

Dne 13. listopadu 2021 se konalo v Hostěradicích (okres Znojmo) Krajské zasedání Zasloužilých hasičů. Tohoto zasedání se zúčastnilo 19 zasloužilých hasičů a funkcionářů z našeho okresu. Zasedání byli přítomni také pozvaní hosté.

Na programu jednání byly zprávy jednotlivých aktivů okresních sdružení, které přednesli jejich vedoucí. Bratr Rudolf Souček jako vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů JM kraje nás seznámil z plánem práce na rok 2022. Velkou pozornost ve své zprávě věnoval problematice s udělováním titulu Zasloužilý hasič v covidové době. Samostatným bodem jeho vystoupení bylo financování výročních zasedání jihomoravských ZH. Finanční prostředky z krajského sdružení a sponzorů plně nepokryjí náklady na tato výroční zasedání. Vyzval proto jednotlivé OSH, aby se touto problematikou zabývaly. Zmínil se také o ozdravném pobytu ZH JMK na ústřední hasičské škole v Janských Koupelích.

Dalším bodem bylo předání medaile hejtmana JMK “Za přínos v požární ochraně”. Tyto medaile předal náměstek hejtmana. Mezi oceněnými byli i zasloužilí hasiči našeho okresu. Bronzová medaile byla udělena bratru Josefu Chlupovi z SDH Horní Bojanovice a Jaromíru Richtrovi z SDH Velké Němčice. Stříbrná medaile pak byla udělena bratru Matěji Machačovi z SDH Horní Bojanovice.

V diskusních příspěvcích přednesli hosté své zdravice, vyjádřili podporu, uznání a poděkování za práci všem zasloužilým hasičům.

Po obědě následovala komentovaná prohlídka Slovanské epopeje Alfonse Muchy na zámku v Moravském Krumlově. Byla to krásná tečka za tímto zasedáním.

Závěrem bych chtěl poděkovat SDH Kobylí a SDH Lanžhot za dopravu zasloužilých hasičů na toto zasedání.

br. Vlastimil Čermák
vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů Břeclav

Titul Zasloužilý hasič

Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 byl v Centru hasičského hnutí na zámku Přibyslav udělen titul Zasloužilý hasič bratru Jaroslavu Barvíkovi z SDH Kobylí a Stanislavu Láníčkovi z SDH Tvrdonice.

Tato ocenění převzali z rukou vedoucího aktivu ZH SH ČMS, bratra Josefa Netíka. Po slavnostním ceremoniálu proběhlo focení, krátká debata a slavnostní tříchodový oběd.

Oceněným blahopřejeme.

VV OSH Břeclav a za aktiv ZH Břeclav Vlastimil Čermák

Ozdravný pobyt Zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje 2021

Zasloužilí hasiči Jihomoravského kraje se ve dnech 23.–29. 8. 2021 setkali na ozdravném pobytu v ÚHŠ Jánské Koupele. Sešlo se zde 41 zasloužilých hasičů a jejich rodinných příslušníků. Z našeho okresu se ozdravného pobytu zúčastnilo 13 členů.

V pondělí 23. 8. po obědě všechny přítomné přivítal vedoucí Aktivu Zasloužilých hasičů JM kraje, br. Rudolf Souček, který upřesnil průběh a plánované akce ozdravného pobytu.

Bohatý program obsahoval dvě soutěžní odpoledne, návštěvu zámku v Hradci nad Moravicí, kulturní večer s živou muzikou a rozlučkové opékání párků na počest oslavenců životního jubilea. Večery doprovázely společná posezení se vzpomínkami a zpěvem moravských písniček. Nechyběla ani ochutnávka dobrých a kvalitních vín. Velké poděkování patří sponzorům, kteří pomohli nemalou měrou ke zdárnému průběhu pobytu.

Jsou to Ing. Pavel Kárník – vinař, Bc. Zdeňka Jandová – starostka KSH JMK, MUDr. Milan Špaček – exsenátor, Jan Grois, MBA – místostarosta města Znojma, KSH JMK, kolektiv ÚHŠ Jánské Koupele.

br. Vlastimil Čermák
vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů Břeclav