Jarní setkání ZH a ZF 1. 4. 2023 v Křepicích

Jarní setkání Zasloužilých hasičů a Zasloužilých funkcionářů se konalo 1. 4. 2023 od 15 hod ve společenském domě v Křepicích.

Bylo přítomno 20 ZH a 1 ZF, mezi přivítanými hosty byli krajský vedoucí AZH bratr Rudolf Souček s manželkou Alenou, starosta OSH Břeclav Jaromír Mikuška, starosta SDH Křepice Michal Kotačka a paní Helena Papežová. Mezi přítomnými byli i 4 nově navržení hasiči do aktivu ZF.

Úvodní slovo si vzal zástupce vedoucího bratr ZH Matěj Machač, přivítal všechny přítomné. Minutou ticha jsme uctily památku zesnulých hasičů. Program pokračoval krátkou zprávou o dění v okresním aktivu ZH a ZF. Byl přečten plán činnosti na tento rok, následně byl jednohlasně přijat. Dalším velmi významným bodem našeho jednání bylo schválení navržených kandidátů, které nominovaly sbory našeho okresu. Po hlasování byli tedy uvedeni do Aktivu Zasloužilých Funkcionářů tito bratři hasiči: Václav Hrůza (SDH Novosedly), Josef Horčica (SDH Velké Němčice), Karel Opluštil (SDH Brumovice) a jako poslední Antonín Bláha z SDH Smolín. Od této chvíle má tedy aktiv ZF 5 členů.

Následoval další bod našeho programu, a tím byl krajský ozdravný pobyt ZH a ZF v Jánských Koupelích. Slova ohledně ozdravného pobytu se ujal bratr ZH Zdeněk Pavliňák, pohovořil o výhodách a programu ozdravného pobytu, který je naplánován na 21.–27. 8. 2023.

Dalším bodem bylo krátké vystoupení hostů, vedoucí krajského aktivu ZH a starosta OSH nás seznámili s činností na kraji a okrese, svou zdravici přednesl i starosta místního sboru. Dalšího bodu jednání se ujal starosta OSH Jaromír Mikuška, který předal Záslužnou medaili OSH Břeclav paní Heleně Papežové za její obětavou dlouholetou práci. Do kanceláře OSH nastoupila ihned po maturitě. Za jejího působení se vystřídaly 4 starostové (předsedové OSH). Paní Papežová byla nedílnou součásti sekretariátu OSH až do roku 1991, kdy se zrušilo financování funkcionářů OSH ze strany sátu. Přešla do nově obnovené Hasičské vzájemné pojišťovny, kde pracovala do důchodu. Ve svém volném čase pomáhala starostovi Mirkovi Adámkovi s účetnictvím.

Diskuse byla dalším bodem, byly předány kytičky přítomným sestrám hasičkám i paní Papežové. Předáno bylo i blahopřání bratru ZH Josefu Horákovi při příležitosti jeho 75. narozenin (2. 4. 2023). Blahopřání obdržel i ZH Zděněk Pavliňák, který oslavil narozeniny 4. 4. 2023. Následovalo pohoštění a volná zábava do večerních hodin.

Závěrem chci poděkovat SDH Křepice za perfektní přípravu tohoto aktivu, dále poděkování patří i SDH Kobylí (Stanislavu Ševcovi), SDH Mor. Nová Ves (Kubovi Mrákavovi), SDH Drnholec (Petru Kynclovi), SDH Bulhary (Radku Moskvovi) za dopravu ZH a ZF.

Vlastimil Čermák

Setkání zasloužilých hasičů v Drnholci

Další akcí našeho aktivu bylo v sobotu 5. 11. 2022 podzimní setkání ZH a ZF v Drnholci. Tento aktiv byl pojat jako mezigenerační setkání hasičů. Účast byla téměř stoprocentní, 19 ZH a 1 ZF. Úvodní slovo a přivítání si vzal starosta SDH Drnholec, Alois Vozdecký. Pak už se své role ujal zástupce vedoucího aktivu bratr Matěj Machač, který přednesl zprávu o činnosti.

Následovalo kulturní vystoupení mladých hasičů z Moravské Nové Vsi. Na závěr vystoupení děti předaly ZH upomínkové předměty a dárek. Svou zdravici přednesl i starosta OSH Jaromír Mikuška. V diskusi vystoupil starosta SDH Drnholec a pohovořil o plánované rekonstrukci zázemí hasičské zbrojnice. Další diskutující bratr ZH Zdeněk Pavliňák seznámil podrobně s průběhem ozdravného pobytu a vyzval ostatní ZH k účasti v plánovaném ozdravném pobytu příštího roku. Následovalo pohoštění a volná zábava.

Závěrem chci poděkovat jak SDH Drnholec za přípravu setkání, tak sborům z Lanžhotu a Velkých Němčic za dopravu ZH na toto setkání.

Vlastimil Čermák


Ozdravný pobyt v Jánských Koupelích

Letošního roku se pořádal ozdravný pobyt, pro zasloužilé hasiče a zasloužilé funkcionáře, v ústřední hasičské škole Jánské Koupele ve dnech 22.–27. srpna 2022. Účast hasičů a jejich protějšků byla 41 z JM kraje, z toho 13 z okresu Břeclav. Počasí nám letos přálo, až na velké ranní rosy. Je vidět, že populace zasloužilých hasičů stárne, protože delší vycházky si dovolilo jen několik mladších bratrů.

Zato se uspořádaly soutěže vědomostní a branné. Jeden vědomostní kvíz vedl vedoucí aktivu Brno-město a druhý vedoucí aktivu Břeclav. Z branných her to byla střelba z laserové pušky. Vítězkou se stala Věrka Žáková a druhá byla Maruška Tomanová, obě z SDH Horní Bojanovice. Vydařil se i společenský večer, kde nám k tanci a k poslechu vyhrávalo duo z Lešova.

Zajímavý byl zájezd do Slezského muzea v Opavě.  Velmi zajímavá byla komentovaná prohlídka větrného mlýna. V naších podmínkách se jedná o mlýn postavený na kopci, ale v této lokalitě je jen zvlněný terén, a aby bylo dosaženo potřebné síly na roztočení větrného kola, je toto kolo natáčeno koňským potahem proti větru. To znamená, že celý mlýn je uložen na dřevěném ložisku, které umožňuje jeho otáčení.

Týden uběhl jak voda a byla neděle, my jsme se rozloučili a ubírali se k domovu. Je třeba poděkovat vedoucímu krajského aktivu za perfektní organizování pobytu, bratru Rudovi Součkovi.

Vlastimil Čermák

Krajské setkání ZH 12. 11. 2022 v Brně

Krajské setkání ZH se uskutečnilo v sobotu 12. 11. 2022 v Brněnských Ivanovicích.

Zúčastnilo se 18 ZH našeho aktivu a celkem 128 ZH z Jm kraje. Po přečtení zpráv z jednotlivých okresních aktivů a zprávy o činnosti krajského aktivu ZH, kterou přednesl jeho vedoucí bratr Souček a přednesených zdravic hostů, pokračoval program předáním medailí hejtmana Jm kraje za přínos na poli požární ochrany.

Z našeho aktivu byla tato bronzová medaile předána bratru Jindřichu Krejčiříkovi z SDH Horní Bojanovice, Ladislavu Gajdovi z SDH Lanžhot, Zdeňku Pavliňákovi z SDH Tvrdonice a jako poslední byl oceněn Miroslav Prokeš z SDH Horní Bojanovice.

Medaile předával náměstek hejtmana Lukáš Dubec. Chci poděkovat vedení KSH Jm Kraje a hlavně starostce Zdeňce Jandové za přípravu tohoto setkání.

Všem oceněným blahopřejeme.

Za ZH Vlastimil Čermák