Okresní kontrolní a revizní rada

Předseda OKRR:
Michal Kotačka, email: kotas2112@email.cz

Členové OKRR:
Miroslav Tesař
Jana Lovečková
Pavlína Kanevová

Okresní kontrolní a revizní rada dohlíží (upraveno dle stanov SH ČMS):

a) na dodržování zákonů, stanov, směrnic, vnitřních předpisů a rozhodnutí orgánů OSH; rozhodnutí nižších orgánů může kontrolovat s vědomím příslušné nižší kontrolní a revizní rady nebo v případě její nečinnosti a nebo jestliže ve svých důsledcích by šlo o záležitost společného zájmu,
b) na hospodaření OSH, jednotlivých organizačních jednotek, jmenovitě na správu, užívání a nakládání s majetkem sdružení,
c) na ochranu majetku OSH,
d) na výdělečnou, zvláště podnikatelskou činnost organizačních jednotek; přitom zároveň sleduje účelnost a hospodárnost vynakládaných prostředků a dodržování právních a vnitřních předpisů ve vztahu k výdělečné činnosti, pokud by touto činností mohl být dotčen majetek OSH.

Rada, popř. její jednotliví pověření členové, je oprávněna a podle okolností povinna:

a) nahlížet do všech písemností orgánů a organizačních jednotek sdružení a pořizovat si z nich výpisy nebo jejich opisy, v naléhavých případech zajišťovat prvopisy, popř. jiné předměty, které by mohly sloužit k doložení kontrolních zjištění,
b) být přítomna jakémukoli jednání orgánu, při kterém se rozhoduje; jednání rozhodovacích orgánů OSH a též zasedání VV OSH se s hlasem poradním povinně zúčastňuje předseda nebo místopředseda,
c) požadovat vysvětlení, popř. i písemné, od kteréhokoliv orgánu OSH, zaměstnance nebo jiného pracovníka sdružení a v závažných záležitostech od kteréhokoli člena SH ČMS, popř. třetí osoby.