Zápis z jednání VV OSH Břeclav ze dne 11. 4. 2022

Jednání se uskutečnilo v pátek 11. dubna 2022 v Poštorné.

Program:
1. Zahájení
2. Nájemní smlouva na kancelář OSH
3. Metodika objednávek OSH
4. Zhodnocení Shromáždění představitelů sborů
5. Zpráva o činnosti OORM
6. Zpráva o činnosti OORP
7. Zpráva o činnosti OORR
8. Zpráva AZH
9. Zpráva o činnosti BHL
10. Informace ze shromáždění starostů OSH
11. Diskuze
12. Závěr

Jarní zasedání Aktivu zasloužilých hasičů při OSH Břeclav

2. dubna 2022 se v Kobylí uskutečnilo zasedání Aktivu zasloužilých hasičů.

Zahájení bylo v 15 hodin na hasičské zbrojnici. Úvodní slovo měl vedoucí aktivu bratr Vlastimil Čermák, přivítal přítomné zasloužilé hasiče a funkcionáře, zvláště přivítal nové zasloužilé hasiče Stanislava Láníčka, Jaroslava Barvíka a také přítomné hosty, starostu OSH Břeclav Ing. Jaromíra Mikušku, za SDH Kobylí starostu Ing. Antonína Kováříka a Stanislava Ševce. Omluveni byli za hosty vedoucí Aktivu ZH JM Kraje bratr Rudolf Souček. Dále byli omluveni z našich řad Vojtěch Škrobáček, Michal Jarec, Jiří Doležal a Jaroslav Richter. Aktivu se tedy zúčastnilo 13 ZH a 4 ZF.

Na programu byla zpráva o činnosti aktivu za uplynulé období, schválení plánu práce a návrh rozpočtu na tento rok. Následovala krátká zpráva o činnosti OSH Břeclav, kterou přednesl starosta bratr Jaromír Mikuška. Důležitým bodem byl návrh a zvolení zástupce vedoucího aktivu. Byli navrženi dva kandidáti bratr Jindřich Krejčiřík a bratr Matěj Machač, kterého aktiv zvolil zástupcem vedoucího aktivu.

V bodě ,,Ozdravný pobyt 2022“ byli přítomní seznámeni s plánovaným termínem a možností přihlášení na tento pobyt. V diskuzi přednesli zdravice hosté. Následovala komentovaná prohlídka hasičské zbrojnice. Pak probíhala volná beseda s ochutnáváním vína a bohatým občerstvením. Je třeba poděkovat do Horních Bojanovic, Drnholce a SDH Bulhar za zabezpečení dopravy ZH a ZF. Podle vyjádření zúčastněných se ve spokojenosti rozjížděli do svých domovů ve večerních hodinách.

Za vedení aktivu Vlastimil Čermák